Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Besonderhede van kind
PERSOONLIKE BESONDERHEDE (Vader)
Huwelikstatus
PERSOONLIKE BESONDERHEDE (Moeder)
Huwelikstatus (copy)
Lidmaatskap
Is julle lidmate van ons Gemeente
Lidmaatskap 2
Indien nie, wil julle gekontak word met inligting en lidmate word?
TOESTEMMING
Merk asseblief elke item waarvoor u toestemming gee duidelik. Ek, ouer/voog van die bogenoemde kind, gee hiermee toestemming dat:
Ouer toetsteming (2)
My kind se inligting gestoor mag word op die Lux Mundi databasis.
Ouer toetsteming (3)
Ons gekontak mag word deur Dissipelland.
Ouer toetsteming (4)
Ons op 'n Whatsapp-groep van ons kind se kleingroep gelaai mag word.
Ouer toetsteming (5)
Foto's van Lux Mundi bedieninge (wat dalk my kind op het) gebruik mag word op sosiale media en die webtuiste.
VOORKEURMETODE van kommunikasie:
Om u en u kind effektief te bedien, is dit belangrik dat ons u kan kontak. Volgens die POPI wet, het ons u toestemming nodig om u en u kind se inligting te stoor en ook om u te mag kontak. Ons stuur weekliks boodskappe met inligting oor die naweek se reëlings en aktiwiteite wat u kind raak. Baie dankie dat u die tyd geneem het om die inligting te voltooi!